Veletrh Amper 2022


AMPER 2022 Veletrh nabit energi a digit ln mi technologiemiR di bychom v s pozvali na mezin rodn veletrh elektrotechniky, energetiky a automatizace – AMPER , konan ve dnech 17 – 20 5 2022 na brněnsk m v stavišti Potkat se na něm můžete se stovkami vystavovatelů z t měř tř des tek zem z cel ho světa Jen nam tkou kromě ČR zmiňme Německo, Slovensko, Francii, VelkouAmper 2022 akce od 17 Kvě 2022 do 20 Kvě 2022 Nejbližš veletrhy a v stavy Z kladn daje o pořadateli, přehled poř dan ch veletrhů a v stav28 mezin rodn veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvĚtlen a zabezpeČen 17 20 5 2022 v staviŠtĚ brnoAMPER 2022 V žen obchodn př tel , r di bychom V s pozvali k tradičn mu př telsk mu setk n na veletrhu AMPER 2022 , kter se uskutečn v term nu 17 20 5 2022 v Brně Těš me se na V s v pavilonu V, na st nku č 4 11 V př padě z jmu o VOLNOU VSTUPENKU n s pros m kontaktujte na e mailov adrese farkasovaPozv nka na AMPER 2022 T mto V s společnost CWS s r o srdečně zve na 28 mezin ron veletrh elektrotechniky a energetiky, automatizace, komunikace, osvětlen a zabezpečen AMPER 2022 Pracovn ci CWS s r o V s r di uv taj v našem st nku, kter se nach z v pavilonu P pod č slem 5 36NORTEC 2022 Nejv znamnějš stroj rensk veletrh severn Evropy Libor Michalec, 5 Prosinec 2022 20 28 ter , 25 Leden 2022 P tek, 28 Leden 2022 NORTEC je prvn v robn veletrh v roce 2022 a jedin akce v severn m Německu, kde se sch zej odborn ci na v robu NORTEC 2022 vyzdvihne megatrend Průmysl 4 0 a jehoPrezentace Elektro v d na mezin rodn m veletrhu AMPER 2022 V žen obchodn partneři, ve dnech 17 5 20 5 2022 bude v Brně prob hat mezin rodn veletrh AMPER 2022 , kter ho se budeme častnit Najdete n s v hale P, na st nku P 5 26 Těš me se na Vaši n vštěvuMurrelektronik na veletrhu AMPER 2022 Ve dnech 17 20 5 2022 se opět otevře v Brně veletrh AMPER , nejv znamnějš česk veletrh automatizace, a společnost Murrelektronik se na něm představ s atraktivn mi inovacemi aNejvětš veletrh v ČR v 1 pololet Po dvoulet pauze se ve dnech 17 20 května 2022 uskutečn na V stavišti Brno již 28 ročn k mezin rodn ho veletrhu elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlen a zabezpečen AMPER 2022 Jedn se o největš B2B veletrh sv ho oboru v Česk republice i naVeletrh AMPER prob h od 17 do 20 května 2022 Expozici společnosti OBZOR najdete v hale P na ploše 5 18 OBZOR, v robn družstvo Zl n OBZOR je tradičn česk v robce vačkov ch sp načů, domovn elektroinstalace a doplňkov ho př slušenstv D le se zaměřuje na v robu d lů pro automobilov průmyslVe dnech 24 27 května 2022 se uskutečn 27 ročn k Mezin rodn ho stroj rensk ho veletrhu v Nitře Veletrh se stal nejv znamnějš m akc sv ho druhu na Slovensku a sv m sto našel iv kalend ři evropsk ch průmyslov ch veletrhů a v stav V roce 2022 nebylo možn organizovat MSV v jeho tradičn podoběETD TRANSFORM TORY v s zvou k osobn mu setk n na veletrh AMPER 2022 Akce se bude konat zaregistrujte se na akci Uložte si do kalend ře datum 17 20 5 2022 a přijďte se s n mi potkat na 28 Mezin rodn m veletrhu elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlen a zabezpečen AMPER 2022 kter se bude jižVe dnech 17 – 20 5 2022 se opět otevře v Brně veletrh AMPER , nejv znamnějš česk veletrh automatizace, a společnost Murrelektronik se na něm představ s atraktivn mi inovacemi a zaj mav mi t maty N š st nek najdete v Hale V, jeho č slo je 4 04Veletrh elektroniky a elektrotechniky Každoročně jezd me na veletrh AMPER do Brna, kde sd l me společn prodejn st nek s BEN – odborn literatura Je s n mi tak firma ELLAX gramo a LED st nek V 8 14 na obvykl m m stě v hale V rohov st nek u bočn ho vchodu – viz pl nky n že Na st nku koup te většinu našeho sortimentu kromě polovodičů a odporů TR191Veletrh AMPER 2022 I BRNO 17 20 05 2022 V žen obchon partneři a př tel , srdečně r di se s V mi setk me u našeho stn nku P 1 08 na Brněnsk m v stavišti Zobrazit všechny aktuality– 20 5 2022 na brněnsk m V stavišti, jsou v pln m proudu Aktu lně finišujeme rozm stěn jednotliv ch expozic do v stavn ch hal a zajištěn nadstandardn ho servisu pro naše vystavovatele, na kter jsou z „předcovidov ch quot časů zvykl V současn době je na veletrh AMPER 2022 přihl šeno 500 vystavovatelůAMPER 2022 Veletrh AMPER je každoročně největš ud lost v oblastech elektrotechniky, energetiky, elektroinstalace, elektroniky, digitalizace, automatizace, ICT, osvětlen a zabezpečen v Česk republice i na Slovensku Za uplynul ch 27 let sv existence se veletrh AMPER stal zaj mavou mezin rodn komunikačn platformouwww topinstruments cz N vštěvn ci veletrhu Amper naleznou ve st nku společnosti Top Instruments novou řadu sn mačů průtoku řady 212 s m stn m zobrazen m Sn mače jsou dod v ny v řad ch DN6 až DN32 pro průtok od 0, 5 do 240 l min Sn mače maj v stup a 4 až 20 mA pro průtok i pro sn m n teploty a m stn zobrazenVeletrh AMPER v Brně Veletrh AMPER je v znamn mezin rodn veletrh elektrotechniky a elektroniky, z roveň je největš veletrh sv ho druhu v Česk republice i na Slovensku Pokud m te z jem o nav z n nov ch či pos len st vaj c ch obchodn ch vztahů, propagaci image sv značky nebo prezentaci vašich novinek, pak je pro v s tento veletrh ide ln způsobVe třech pavilonech brněnsk ho v staviště dnes zač n veletrh Amper , kon se po třech letech, tedy dvou vynechan ch ročn c ch Diskuze V Brně zač n veletrh Amper Přijede 570 vystavovatelů, obsad tři pavilony Seznam Zpr vyPřečtěte si o t matu Veletrh Amper Abychom v m usnadnili vyhled v n zaj mav ho obsahu, připravili jsme seznam čl nků souvisej c ch s t matem Veletrh Amper , kter hled te Najdete zde čl nky, fotografie i videa k t matu Veletrh AmperVe dnech 17 – 20 5 2022 se opět otevře v Brně veletrh AMPER , Společnost ABB z skala zak zku v hodnotě 30 milionů dolarů na satelitn zobrazovac technologii StreamTech TV 30 3 …2022 7 26 Čez Na zaručeně bezemisn elektřinu dnes odstartovalo 41 pos dek jubilejn ho des t ho ročn ku ČEZ Czech New Energies Rallye Ekologick auta symbolicky tř denn etapovou soutěž zah jily u největš ho česk ho bezemisn ho zdroje Jadern elektr rny Temel nWeb https fdrive cz Facebook https www facebook com fDrivecz Instagram https www instagram com fdrivecz Twitter https twitter com fdriveczPostupně doplňovan radioamat rsk burzy a elektro bleš trhy, kter se chystaj na rok 2022 kon se term n potvrzen term n zat m nezn m ček me na potvrzen zrušeno z důvodu koronaviru nebude se konat ačkoliv se v tomto term nu obvykle konSCHUNK na veletrhu AMPER 2022 Praha na Dlani › Aktu lně › Byznys › Veletrhy Novinky cz sd l novou zpr vu před 30 minutami Tagy Byznys Veletrhy Firma SCHUNK seNew product catalogue 2022 2023 More info More news CARINA APUS SAGITA TANIA P Pozv nka na veletrh AMPER P6 45Veletrh Automatica 2022 představ nov trendy v automatizaci a robotizaci Veletrh Automatica 2022 se uskutečn na v stavišti v Mnichově ve dnech 21 až 24 června opět jako fyzick akce K časti se již přihl sili všechny v znamn firmy z oboru V oblasti robotiky to budou napřAMPER 2022 Veletrh nabit energi a digit ln mi technologiemi19 05 2022 Komerčn sdělen , Foto OBZOR Tradičn brněnsk veletrh AMPER po dvoulet odmlce opět otev r br ny česk m i zahraničn m vystavovatelům z oborů elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlen a zabezpečen , mezi kter mi nechyb ani OBZOR Zl n, česk v robce domovn a průmyslovVeletrh AMPER prob h od 17 do 20 května 2022 Expozici společnosti OBZOR najdete v hale P na ploše 5 18 OBZOR, v robn družstvo Zl n OBZOR je tradičn česk v robce vačkov ch sp načů, domovn elektroinstalace a doplňkov ho př slušenstv D le se zaměřuje na v robu d lů pro automobilov průmyslVeletrh AMPER prob h od 17 do 20 května 2022 Expozici společnosti OBZOR najdete v hale P na ploše 5 18 19 05 2022 Text Komerčn sdělen , Foto OBZOR Diskuze 0 Newsletter Souvisej c čl nky Načerpejte energii ze světla, kter ovl d te Komfortně a v chl dkuKinali v s zve na mezin rodn veletrh AMPER 2022 do rodn ho Brna Aktu ln Zpr vy cz aktu ln přehled zpr v z domova, ze světa, ze sportu, …změna term nu středn ho kola na z ř 2022 Rada ČRK tuto změnu vzala na vědom Za ČRK Vojta OK1ZHV Veletrh AMPER – modern technologie, diskuze a předevš m setk n 28 ročn k veletrhu elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlen a zabezpečen se bude konat v term nu 17 20Veletrh CES 2022 v Las Vegas proběhne za časti novin řů Z tra zač n veletrh Amper Přijďte za n mi na Computer stage, tady je program 16 5 2022 Recenze Samsung Smart Monitor M8 neuvěřitelně chytr , ale sp š stylov monitor 16 5 2022star Murrelektronik na veletrhu AMPER 2022 Ve dnech 17 20 5 2022 se opět otevře v Brně veletrh AMPER , nejv znamnějš česk veletrh automatizace, a společnost Murrelektronik se na něm představ s atraktivn mi inovacemi a zaj mav mi t maty N š st nek najdete v …MCAE Systems zve z jemce na veletrh IDET v Brn AMPER 2022 – n vrat po dvou letech Po dvou le t ko vi do v pře st v ce se na br něn sk v sta viš tě vrac ve letrh AMPER , kter se kon ve dnech 17 až 20 květ na Podle dneš n ho 3 5 2022 n hle du na2022 Veletrh Amper se po dvou odkladech vrac • Těš me se na v s na brněnsk m v stavišti • Zde je program Computer Stage Přeč st cel čl nek na Živě cz Upout vka na čl nek je uveřejněna se svolen m Živě cz Cel čl nek si můžete přeč st zde20 mezin rodn veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace Amper se kon v term nu 20 – 23 3 2012 na Brněnsk m v stavišti Za svou historii si veletrh Amper vybudoval pozici největš mezin rodn akce sv ho oboru ve středn a v chodn Evropě Adresa společnostiVe třech pavilonech brněnsk ho v staviště dnes zač n veletrh Amper , kon se po třech letech, tedy dvou vynechan ch ročn c ch Diskuze V Brně zač n veletrh Amper Přijede 570 vystavovatelů, obsad tři pavilony Seznam Zpr vy20 mezin rodn veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace Amper se kon v term nu 20 – 23 3 2012 na Brněnsk m v stavišti Za svou historii si veletrh Amper vybudoval pozici největš mezin rodn akce sv ho oboru ve středn a v chodn EvropěBRIG DN K CE – Veletrh AMPER Brno – denn pochůzky a nočn hl d n Firma OLMAN, spol s r o – hled BRIG DN KY CE pracovn ky na denn pochůzky a nočn hl d n st nků na BVV v Brně během kon n veletrhu AMPER od 12 5 do 21 5 20222022 7 26 Čez Na zaručeně bezemisn elektřinu dnes odstartovalo 41 pos dek jubilejn ho des t ho ročn ku ČEZ Czech New Energies Rallye Ekologick auta symbolicky tř denn etapovou soutěž zah jily u největš ho česk ho bezemisn ho zdroje Jadern elektr rny Temel nZ醇 tra za醇L醇 n醇 veletrh Amper P醇yij醇Ote za n醇 mi na Computer stage, tady je program 遵 v醇T cz Veletrh Amper se po dvou odkladech vrac醇 T醇T醇 醇 me se na v醇 s na brn醇Tnsk醇Pm v醇痴tavi醇 ti Zde je program Computer Stage Author …Amper 2022 Mezin rodn veletrh elektrotechniky Školen a v stavy Power Circle 18 – 19 5 2022 Salzburg Energy, Light, Efficiency Power Days Školen a v stavy 20 Amper 2022 Mezin rodn veletrh elektrotechnikyHosteska na veletrh AMPER Naše společnost A P O ELMOS hled milou a komunikativn hostesku na veletrh AMPER Jedn se o 4 denn akci v Brně na V stavišti ve dnech 17 20 5 2022 9 00 17 00 Celkem 4x8 32 pracovn ch hodinBude či nebude veletrh Amper 2022 12 02 2022 Loni touto dobou vrcholily př pravy na veletrh Amper 2020, kter byl přesunut na nor a pak na květen 2022 Bude či nebude Každoročně se častn me veletrhu Amper na brněnsk m v stavištiVeden společnosti TERINVEST se s ohledem na současnou mezin rodn situaci rozhodlo přesunout veletrh AMPER 2020 na rok 2022 „V žen vystavovatel , s ohledem na aktu ln mezin rodn situaci š ř c se epidemie nemoci COVID19, kdy počet nakažen ch rapidně narůst a lze jen těžko predikovat dalš v voj a tak na ž dost většiny vystavovatelů jsme byli nuceniBRIG DN K CE – Veletrh AMPER Brno – denn pochůzky a nočn hl d n Firma OLMAN, spol s r o – hled BRIG DN KY CE pracovn ky na denn pochůzky a nočn hl d n st nků na BVV v Brně během kon n veletrhu AMPER od 12 5 do 21 5 2022Mezin rodn veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace Amper , se pyšn svou dlouholetou působnost , vysok m počtem spokojen ch n vštěvn ků a participac vystavovatelů světozn m ch firem V současn době jde o nejv znamnějš elektrotechnick veletrh v Česk republice, kter sv m obchodn m v znamem zasahuje do cel středn a …Veletrh AMPER Česk republika20 mezin rodn veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace Amper se kon v term nu 20 – 23 – 23 3 2012 na Brněnsk mVeletrh AMPER Česk republika20 mezin rodn veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace Amper se kon v term nu 20 – 23 – 23 3 2012 na Brněnsk mčtvrtek 28 dubna 2022 Vlastislav Začal veletrh Amper 2014 Zpět na fotogalerii 15 19 Zvětšit obr zek Veletrh Amper 2014 na brněnsk m v stavišti, foto Brněnsk Drbna, Miroslav Toman Koment ře Pro přid n př spěvku se mus te nejdř ve přihl sit registrovat …Veletrh AMPER Česk republika20 mezin rodn veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace Amper se kon v term nu 20 – 23 – 23 3 2012 na Brněnsk mVeletrh AMPER Česk republika20 mezin rodn veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace Amper se kon v term nu 20 – 23 – 23 3 2012 na Brněnsk mThe Creative Commons Rights Expression Language CC REL lets you describe copyright licenses in RDF For more information on describing licenses in RDF and attaching those descriptions to digital works, see CC REL in the Creative Commons wikiAMPER rozproud v š byznys Zveme v s na největš česko slovensk veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlen a zabezpečen AMPER 2022 Navažte kontakty s česk mi i zahraničn mi firmami AMPER 2022 představ chytr technologie v oblasti ř zen a automatizace budov, měst, průmyslu a dopravy Přijďte mezi odborn ky na veletrh AMPER …Veletrh AMPER 2022 už př št t den Veletrh AMPER 2022 už př št t den Naše společnost se opět představ na 28 Mezin rodn m veletrhu elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlen a zabezpečen v Brně Letoš AMPER se bude konat užVeletrh AMPER 2022 Prezentace Elektro v d na mezin rodn m veletrhu AMPER 2022 V žen obchodn partneři, ve dnech 17 5 20 5 2022 bude v Brně prob hat mezin rodn veletrh AMPER 2022 , kter ho se budeme častnit Najdete n s v hale P, na st nku P 5 26AMPER 2022 28 mezin rodn veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlen a zabezpečen Z kladem služeb Konica Minolta je v ce než 20 let zkušenost se zpracov n m obrazu Ty z ročujeme nejen v nab dce tradičn ch produktů spojen ch s tiskem a digitalizac dokumentů, ale tak v nab dceAMPER 2022 17 5 2022 22 5 2022 Veletrh Amper se v letech 2020 a 2022 kvůli epidemiologick situaci nekonal Nov term n je však již nyn vyps n na rok 2022 Najdete n s stejně jako v minulosti v hale V na st nku č 5 12AMPER 2022 Po dvoulet odmlce se opět uvid me na veletrhu AMPER 28 mezin rodn veletrh elektroniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlen a zabezpečen se bude konat na v stavišti v Brně Najdete n s tam od 17 5 do 20 5 2022 v hale V na st nku 1 07 Přijďte n s navšt vit 10 5 2022MP Elektronik Technologie, s r o Jos Čejky 541 679 32 Svit vka Česk republika Telefon 420 516 416 937 Fax 420 516 417 641 info at mpelektronik dot czVeletrh AMPER je každoročně největš ud lost v oblastech elektrotechniky, energetiky, elektroinstalace, elektroniky, digitalizace, automatizace, ICT, osvětlen a zabezpečen v Česk republice i na Slovensku Za uplynul ch 27 let sv existence se veletrh AMPER stal zaj mavou mezin rodn komunikačn platformou, kde seZveřejněno 17 ledna 2022 Veletrh obnoviteln ch zdrojů a spor energi proběhne v nov m term nu, a to ve dnech 3 – 5 3 2022 na v stavišti v Praze Letňanech Veletrh nab dne mnoho aktu ln ch t mat a uskutečn se tradičně v souběhu s veletrhy Střechy Praha, Řemeslo Praha a Festivalem dřeva a n řadAMPER 2022 vod Aktuality AMPER 2022 R di bychom v s, po delš pauze, pozvali na světozn m veletrh AMPER 2022 Přijďte se pod vat k …Veletrh AMPER 2022 přijeďte n s navšt vit Pozv nka do Norimberku 2 3 2022 Aktuality Srdečně V s zveme na specializovan veletrh SMT technologie smtconnect dř ve SMT Hybrid Packaging do Norimberku ve dnech 10 12 5 2022 Pozv nka na letošn akce 28 2 2022 Aktuality V letošn m roce slav naše společnost PBT RožnovJak vybrat tepeln čerpadlo a Efektivn rekuperace na veletrhu AMPER 2022 CTI ČR zve z jemce na svůj doprovod program na veletrhu Amper 2022 do haly P s l P4 c, d, od 10 00 hodin dne 19 5 2022 Zveme v s k n vštěvě 28 ročn ku veletrhu elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlen a zabezpečen AMPERVeletrh AMPER prob h od 17 do 20 května 2022 Expozici společnosti OBZOR najdete v hale P na ploše 5 18 OBZOR, v robn družstvo Zl n OBZOR je tradičn česk v robce vačkov ch sp načů, domovn elektroinstalace a doplňkov ho př slušenstv D le se zaměřuje na v robu d lů pro automobilov průmyslBVV Veletrhy Brno Navigace Veletrhy Ochrana osobn ch dajů Často kladen ot zky Česky English Přihl šen AMPER 17 5 2022 – 20 5 2022 N kup Registrace vstupenky Miner ly Brno, Grand Prix Vinex 21 5 2022 – 22 5 2022Eggenfelden 8 10 DE Dresden listopad CZ radioburza Praha 10 Strašnice Historie letošn ch jarn ch akc je k dispozici na str nce Rok 2022 jakožto archiv19 KVĚTNA NA VELETRHU AMPER 2022 – KYBERNETICK BEZPEČNOST V PRŮMYSLU Ing Jiř Sedl ček, CEO, Network Security Monitoring Cluster Ing Radek Fujdiak, Ph D , Fakulta elektrotechniky a komunikačn ch technologi , stav telekomunikac VUT FEKT UTKO , v zkumn skupina CyberGrid IngZveme v s na mezin rodn veletrh AMPER 2022 do našeho rodn ho Brna R di bychom v s pozvali na mezin rodn veletrh elektrotechniky, energetiky a automatizace – AMPER , konan ve dnech 17 – 20 5 2022 na brněnsk m v stavišti dozvědět se v cePozv nka na veletrh AMPER Dovolujeme si V s touto cestou pozvat na n vštěvu našeho st nku na 28 mezin rodn m veletrhu elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlen a zabezpečen , kter se kon 17 – 20 5 2022 na brněnsk m v stavištiLišty RM1, 27 RM2, 00 a RM2, 54 nor 2022 M me pro V s nab dku lišt v rozteč ch RM1, 27mm, RM2, 00mm a RM2, 54mmAMPER 2022 28 Mezin rodn veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlen , zabezpečen , testov n a kontroly kvality v roby elektrick ch prvků MEZIN RODN STROJ RENSK VELETRH 2022 63 Mezin rodn stroj rensk veletrh Na st nku nab dneme informace o našem sortimentu laboratorn chVe třech pavilonech brněnsk ho v staviště dnes zač n veletrh Amper , kon se po třech letech, tedy dvou vynechan ch ročn c ch Diskuze V Brně zač n veletrh Amper Přijede 570 vystavovatelů, obsad tři pavilony Seznam Zpr vyStavebn veletrh Brno 2022 akce od 21 Dub 2022 do 23 Dub 2022 Nejbližš veletrhy a v stavy Z kladn daje o pořadateli, přehled poř dan ch veletrhů a v stavStavebn veletrh Brno prezentuje průřez cel m odvětv m stavebnictv Pokr v realizace staveb, stavebn řemesla a technologie, stavebn materi ly a v robky, stavebn konstrukce a technick zař zen budov 17 20 05 2022 AMPER Veletrh elektrotechniky a automatizace 20 22 05 2022 Animefest Setk n fanouškůVeletrh Amper se po dvou odkladech vrac Těš me se na v s na brněnsk m v stavišti Zde je program Computer Stage Pr vě dnes, 17 května 2022 zač n veletrh Amper 2022 Po dvou letech odkladů se vrac tradičn v stava, kter se zaměřuje na energetiku, chytr domy, obnoviteln zdroje, zkr tka na vše kde se m s elektrotechnick obory s v poVeletrh Amper se po dvou odkladech vrac Těš me se na v s na brněnsk m v stavišti Zde je program Computer Stage Již z tra 17 května 2022 zač n veletrh Amper 2022 Po dvou letech odkladů se vrac tradičn v stava, kter se zaměřuje na energetiku, chytr domy, obnoviteln zdroje, zkr tka na vše kde se m s elektrotechnick obory s v poče2022 7 26 Čez Na zaručeně bezemisn elektřinu dnes odstartovalo 41 pos dek jubilejn ho des t ho ročn ku ČEZ Czech New Energies Rallye Ekologick auta symbolicky tř denn etapovou soutěž zah jily u největš ho česk ho bezemisn ho zdroje Jadern elektr rny Temel nAMPER 2022 – budouc technologie v květnu v Brně Veletrh AMPER je největš m B2B veletrhem v oblastech elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizace a digitalizace, ICT, osvětlen a zabezpečen v ČR i na Slovensku Pravidelně se jej častn v ce než 550 vystavovatelů a navšt v jej až 40 tis c odborn ků iPřipravujeme se na veletrh AMPER 2022 Již proběhlo veletrh AMPER 2020 gt přesunut do roku 2022 veletrh AMPER 2019 veletrh MSV 2018 veletrh AMPER 2018 veletrh MSV 2017 veletrh AMPER 2017 veletrh FOR ARCH 2016 veletrh AMPER 2016 veletrh AMPER 2015 veletrh AMPER 2014 veletrh AMPER 2013 veletrh AMPER 2012 veletrh AMPER 2011Pozv nka na veletrh Amper 2022 12 5 2022 Po dvoulet přest vce zač n v Brně v ter 17 května 2022 veletrh AMPER R di bychom V s t mto pozvali k n vštěvě našeho st nku, kter naleznete pod č slem 3 15 v pavilonu VVeletrh AMPER je každoročně největš ud lost v oblastech elektrotechniky, energetiky, elektroinstalace, elektroniky, digitalizace, automatizace, ICT HANNOVER MESSE 2022 30Veletrh AMPER je každoročně největš ud lost v oblastech elektrotechniky, energetiky, elektroinstalace, elektroniky, digitalizace, automatizace, ICT, osvětlen a zabezpečen v Česk republice i na Slovensku AMPER 2022 Ke dni 15 května 2022 svoji čast potvrdilo v ce než 250 vystavovatelů a partnerů veletrhuVeletrh AMPER je každoročně největš obchodně marketingovou ud lost v ČR i na Slovensku v oblastech elektrotechniky, energetiky automatizace, komunikace, osvětlen a zabezpečen Hlavn funkc veletrhu je představit a předevš m uk zat všem n vštěvn kům i odborn veřejnosti, jak jsou nejnovějš trendy v elektrotechnick m i energetick m průmyslu, jak jeAmper 2022 Mezin rodn veletrh elektrotechniky Školen a v stavy Power Circle 18 – 19 5 2022 Salzburg Energy, Light, Efficiency Power Days Školen a v stavy 20 Amper 2022 Mezin rodn veletrh elektrotechnikyAmper 2020 se opět kon v BRNĚ, březen 2020 AMPER 2020 Brno ZRUŠENO V staviště Brno, 17 – 20 3 2020 ote v rac doba pro n vštěvn ky t Čt 9 – 17 hod , P 9 – 16 hod AMPER – již 28 setk n všech profesion lů a fandů elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace Prodejn expozice s knihami hala V st nek 8 14 rohov st nek u bočn hoVeletrh AMPER 2022 se odkl d 27 02 2022 Zaj mavosti novinky Společnost Terinvest, pořadatel veletrhu AMPER , informuje na sv m webu o odložen letošn ho ročn ku na květen roku 2022 AMPER 2022 je pl nov n v term nu od 17 do 20 5
162 | 61 | 39 | 198 | 193

Correo Electrónico:
[email protected]

Teléfono:
+34 916 59 29 28 EXT 273